Discussie rotary letter 17: nieuwe visserijwetgeving.

Gebruikersavatar
pj otte
Berichten: 3417
Lid geworden op: 16-09-2006 11:42

14-03-2007 23:16

Kan mededelen dat deze vraag op de regiovergadering van de Federatie ZWN uitgebreid aan de orde is geweest. Ook de regio Brabant van de KSN was op deze avond als buitengewoon lid aanwezig om hier vragen over te stellen. De FZWN beraad zich op de wijze hoe zij dit wil ondersteunen, dat zij het belangrijk vindt hier op in te spelen werd ons door de voorzitter de heer Zweep duidelijk gemaakt. We zullen zeker de vinger aan de pols houden.

Dat niet een ieder hier op reageert wil niet zeggen dat het niet leeft onder karpervissers of HSV. Zo kreeg na de vergadering verschillende vragen van HSV of er ook documentatie materiaal hier over beschikbaar is.

Met vriendelijke groet,

Peter
Gebruikersavatar
Frank bosman
Berichten: 1607
Lid geworden op: 12-03-2002 01:00
Locatie: Varsseveld

16-03-2007 16:32

Ik ben geen voorstander van individuen die gaan communiceren met gemeenten. De gemeenten ontvangen dan allemaal verschillende brieven en voorstellen, ook van mensen die nauwelijks weten hoe de problematiek in elkaar steekt.
Uniformiteit is zeer gewenst, dit ook om de hoeveelheid verschillende regeltjes per gemeente te beperken. Dit gaf Roelof even geleden ook aan, dat er op 1 wateren verschillende regels kunnen gaan gelden.

De karpervissers moeten de HSV's en HSF's benaderen en de problematiek voorleggen. De federatie en/of de vereniging hebben meer daadkracht als een individu.
De Federaties kunnen de verenigingen inlichten over de te nemen stappen en evt. een standaard stramien opstellen.

Groeten
beetje bij beetje
Aart Lokhorst
Berichten: 8585
Lid geworden op: 03-01-2002 01:00
Locatie: Dronten

17-03-2007 14:44

Helemaal mee eens Frank. Wat ik nog even duidelijk wil maken is dat de KSN geen visrechthebbende is en het dus liefst de Federaties en als dat niet lukt de HSV-en moeten zijn die gemeenten hierover gaan benaderen.
De positie van de KSN in deze kwestie is die van 'aanjager' , reeds meer dan 1 1/2 jaar geleden is op initiatief van de KSN Sportvisserij Nederland met de Nachtvisbrochure gekomen en heeft Sportvisserij Nederland naar alle 9 Federaties een tijdje geleden een brief gezonden met het verzoek om een brief naar alle gemeenten te mogen sturen inzake deze kwestie.
Daarnaast zijn er KSN regio's die de Federatie in hun gebied zover hebben gekregen dat zij, als Federatie, de gemeenten in hun gebied gaan benaderen om een onderkomen bij het nachtvissen wettelijk gelegaliseerd te krijgen vanaf 1-1-2008. Ook dankzij de inspanningen van KSN regio's en individuele KSN leden liggen er nogal wat aanvragen bij LNV om op een aantal wateren ontheffing te krijgen om daar het hele jaar te mogen nachtvissen. Wat vele karpervissers ook niet duidelijk schijnt te zijn is dat door het buitengewone lidmaatschap van de KSN van Sportvisserij Nederland de KSN als landelijke vertegenwoordiger van de karpervissers geldt voor zowel Sportvisserij Nederland en alle Federaties en daardoor ook de invloed van de KSN landelijk gezien aanzienlijk groot is. Onbegrijpelijk dan ook dat zoveel karpervissers nog geen lid zijn van de KSN die immers veel werk verzet waar alle karpervissers van profiteren. Gezien het geld dat wij aan onze hobby besteden kan de 30 Euro contributie toch niet het probleem zijn naar mijn mening...
Roelof Schut
Berichten: 196
Lid geworden op: 05-01-2002 01:00

18-03-2007 13:54

In het kader van 'informatie zo breed mogelijk leggen'.
De KSN CBB regio Groningen-Drenthe heeft een brief opgesteld die de visrechthebbende (Federatie/HSV) kan versturen naar de in hun beheersgebied liggende gemeenten. De federatie heeft deze conceptbrief inmiddels ontvangen en binnenkort wordt deze besproken met de CBB Groningen-Drenthe.

Sportvisserij Nederland toonde ook interesse en heeft deze brief ook ontvangen om hun voordeel er mee te doen.

Federatie Oost-Nederland heeft deze brief inmiddels al als 'voorbeeld' gebruikt.

Maar gezien het intrekken van de WOR een nationaal item is, leek het de CBB verstandig om deze conceptbrief zo breed mogelijk te leggen. Dan kan een ieder er zijn voordeel mee doen, ook al is het maar een klein beetje. Derhalve hieronder de tekst.

N.B.
De conceptbrief is een dynamisch stuk, bovendien nog in concept. Het is geschreven in het licht van de situatie in Groningen en Drenthe. In andere regio's kunnen andere visies gedragen worden of ander beleid gelden.
En wellicht ten overvloede:
Onderstaande brief is GEEN brief die de federatie heeft verzonden, maar een brief zoals de federatie die zou KUNNEN verzenden.


Aan de gemeenteraad van
de gemeente ………
Postbus ………
Postcode Plaats

datum :
ons kenmerk :
behandeld door :
betreft : intrekken WOR en nachtvissen


Geachte leden van de gemeenteraad,

De Hengelsportfederatie Groningen Drenthe vormt de overkoepeling van 200 hengelsportverenigingen in de provincies Groningen en Drenthe waarbij circa 50.000 sportvissers zijn aangesloten. Hiermee is de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe een van de grootste federaties, actief op het terrein van openluchtrecreatie en integraal waterbeheer.

werkzaamheden
De Hengelsportfederatie Groningen Drenthe heeft landelijk bezien een uniek werkgebied dat zich uitstrekt van de waddenkust tot de Reest in Zuid-Drenthe, van Zoutkamp tot Emmen en van Hoogeveen tot Nieuweschans. De variatie aan watertypen is groot: kanalen, vaarten en wijken, (voormalige) wadgeulen en maren, grote meren, slingerende beken, polderwateren, visplassen en natuurlijk de waddenkust. De visrijkdom in al deze wateren is groot en zeer divers. Alle wateren zijn door de aangesloten sportvissers met een en dezelfde vergunning te bevissen. Tot de werkzaamheden van de federatie behoren onder andere:

- Verstrekking van visvergunningen aan de aangesloten sportvissers;
- Huren van volledige visrechten in Groningen en Drenthe;
- Uitvoeren van controles op het bezit van de juiste documenten bij sportvissers;
- Adviserende taak voor waterschappen inzake visstandbeheer dat is gericht op het in stand houden of het ontwikkelen van een natuurlijke en evenwichtige visstand, behorende bij het betreffende watertype;
- Behartigen van de belangen van de sportvisserij bij waterschappen, provincies, gemeentes, natuurbeschermingsorganisaties en andere water- en terreinbeheerders;
- Bevorderen van de sportvisserij als sportieve vorm van openluchtrecreatie, zowel bij volwassenen als jeugd;
- Organiseren van Federatieve viswedstrijden;
- Verstrekking van vergunningen ten behoeve van de beroepsvisserij;
- Het leveren van bijdragen aan Sportvisserij Nederland (voorheen NVVS). Het bestuur van Sportvisserij Nederland wordt gevormd door afvaardigingen van de 9 federaties die Nederland heeft.

intrekken WOR
Naar aanleiding van het intrekken van de Wet op de openluchtrecreatie (WOR) met ingang van 1 januari 2008 delen wij u het volgende mee.

Vanaf 1985 is het op grond van de Visserijwet reeds toegestaan om in de provincies Groningen en Drenthe gedurende het gehele jaar ’s nachts te vissen. De nachtvisserij is in toenemende mate populairder geworden en voorziet in een grote behoefte. Om het nachtvissen te reguleren heeft de federatie de afgelopen jaren reeds verregaande voorwaarden en regels opgesteld. Zo mag op vijvers binnen de bebouwde kom niet ’s nachts worden gevist en is in overleg met betrokken gemeenten plaatselijk nachtvisbeleid ontwikkeld (bijv. gemeente Veendam). Tevens voert de federatie in samenwerking met andere instanties zoals de regiopolitie controles uit op de Visserijwet.

Het is de nadrukkelijke wens van onze leden om ’s nachts aan de waterkant te mogen verblijven in een eenvoudig onderkomen ter bescherming tegen het weer, zoals bijvoorbeeld een shelter of een paraplu. Deze vorm van hengelsport past niet binnen de definitie van kamperen en derhalve was handhaving niet relevant. Deze vorm van recreatie is genoemd onder nummer 129 van de "groene reeks" van de VNG, met de titel "Het kamperbeleid na de wet op de openluchtrecreatie". Uitgebreide achtergrondinformatie over nachtvissen vindt u in de brochure 'Nachtvissen, sportvissen bij nacht en ontij' van Sportvisserij Nederland (zie bijlage).

Gezien het feit dat de WOR komt te vervallen en de gemeente zelf kampeerbeleid dient te formuleren is het onze angst dat sportvissers die ’s nachts in een eenvoudig onderkomen aan het vissen zijn als
kampeerders worden beschouwd. Derhalve verzoeken wij u ook om in uw kampeerbeleid een voorschrift op te nemen waarin vermeld staat dat het sportvissen met gebruik van een eenvoudig (nachtelijk) onderkomen niet onder de noemer kamperen valt. Dit voorkomt interpretatieverschillen en zal in de handhaving tot eenduidigheid leiden.

handhaving
Het opstellen van regels gaat hand in hand met de handhaving daarvan. Derhalve overwegen wij om de zogenaamde nachtvispas (nachtvisvergunning) in te voeren. Zonder een dergelijke vergunning is het nachtvissen verboden. Middels het invoeren van de nachtvispas worden extra gelden gegenereerd waaruit de controle (deels) kan worden betaald. Op een aantal plaatsen in Nederland is de nachtvispas reeds succesvol ingevoerd. Een nachtvispas in combinatie met gemeentelijk beleid is de meest effectieve manier om het nachtvissen te reguleren. Specifieke controles op de Visserijwet worden door onze bijzondere opsporingsambtenaren uitgevoerd.
voorschriften
Gezien het vorenstaande verzoeken wij u om de volgende voorschriften op te nemen in uw kampeerbeleid:

1. “Het gebruik door sportvissers van een eenvoudig (nachtelijk) onderkomen wordt niet als kamperen aangemerkt en valt niet onder de werkingssfeer van deze verordening en is derhalve toegestaan.”

2. “Een eenvoudig (nachtelijk) onderkomen ten behoeve van de sportvisserij is slechts toegestaan aan de oevers van de viswateren die op de lijst van viswateren staan van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en waar nachtvissen is toegestaan.”

De lijst van viswateren en bijbehorende voorwaarden en reglementen vindt u bijgevoegd.

Wij verzoeken u vriendelijk om ons zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging te sturen. Tevens verzoeken wij u om ons uw standpunt mee te delen betreffende onderhavig onderwerp.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de onze directeur, de XXXXX, telefoon 05XX-XXXXXX.

Hoogachtend,
bestuur van de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe,
namens deze,

voorzitter,
directeur,
Aart Lokhorst
Berichten: 8585
Lid geworden op: 03-01-2002 01:00
Locatie: Dronten

18-03-2007 16:49

Overduidelijk Roelof. Met zeer weinig moeite kan iedere Federatie c.q. HSV dit naar hun eigen situatie herschrijven en dan daarmee de gemeente(n) gaan benaderen.
Blijft helaas de vraag hoeveel karpervissers wiens Federatie c.q. HSV uit zichzelf deze stap niet gaat ondernemen, dit op zullen pikken en aanhangig gaan maken bij hun Federatie / HSV.
Gelet op de reacties tot nu toe (en ook op de oproep van Bart) kon dat wel eens bar tegenvallen. Echter ook zij zullen ervan doordrongen moeten zijn dat achteraf 'mekkeren' geen enkele zin heeft...
Roelof Schut
Berichten: 196
Lid geworden op: 05-01-2002 01:00

18-03-2007 17:28

We moeten positief blijven Aart. :-)

Ik verwacht in dit kader trouwens acties van de regionale CBB's van de KSN dan wel overige karperverenigingen c.q. -commissies. Laat dit een oproep zijn voor hen die het nog niet op de agenda hebben staan. :-)

Ook ken ik persoonlijk een aantal karpervissers die werkzaam zijn bij een federatie. Het zij als beroepskracht het zij als bestuurder of vrijwilliger. Deze mensen zitten wel heel dicht bij het vuur en kunnen een belangrijke rol vervullen. Een hele belangrijke zelfs... Ik zal hen persoonlijk nog even benaderen. :-) En ik denk dat veel mensen ook wel dergelijke vrienden en kennisen in hun netwerk hebben.

Sportvisserij Nederland heeft ook nog wat in het vat. Maar dat is niet zo zeer richting de karpervissers, maar meer richting de visrechthebbenden. Er komt nog een brochure namelijk. En dan is het maar net in hoeverre de federaties en HSV's het willen oppakken.
Het is daarom van groot belang dat er 'druk' gezet wordt, DIRECT vanuit de karpervissers.

Aan de andere kant begrijp ik ook heel goed dat deze materie niet voor iedereen even gemakkelijk is. Daarom is het heel belangrijk dat de mensen die wel ervaring en kennis hebben van deze materie, het zo breed mogelijk leggen. Door kennis en ervaringen te delen zal bij meer mensen een lichtje gaan branden. Hopelijk wordt de materie dan iets minder complex en worden mensen enthousiast. Vele handen maken licht werk.
Dit proces hebben we ook meegemaakt met spiegelkarperprojecten. Na Amsterdam, Groningen en Zwolle vlogen ze uiteindelijk als paddestoelen uit de grond. :-)

Mensen hebben nog wel eens de neiging om dergelijke projecten voor zichzelf te houden. Persoonlijk scoren is voor sommige mensen nogal verleidelijk. Kijk eens wat ik heb gerealiseerd... Bla bla bla...
Dus breed leggen die kennis, zo veel mogelijk. Het gaat niet om lokale, regionale of provinciale belangen. Het gaat om een nationaal belang!

Damn, ik ga de politiek in! :-) :-) :-)
Aart Lokhorst
Berichten: 8585
Lid geworden op: 03-01-2002 01:00
Locatie: Dronten

18-03-2007 17:31

Zoals je weet ben ik altijd positief Roelof, alleen is de waarheid (of werkelijkheid) soms hard.
Mijn stem heb je :lol:
Gebruikersavatar
Henri van der Wal
Berichten: 730
Lid geworden op: 29-01-2002 01:00
Locatie: visPASloo
Contacteer:

18-03-2007 18:48

Jammer dat er zoveel gemeenten zijn...
Meldpunt Spiegelkarpers Fryslan : spiegelkarpersinfriesland@live.nl
http://www.ksnregiofryslan.nl

http://www.sunrisebaitservice.com - Quality Carpfood
Aart Lokhorst
Berichten: 8585
Lid geworden op: 03-01-2002 01:00
Locatie: Dronten

18-03-2007 19:58

Dat zijn er 358 Henri. T.o.v. bijna 1100 HSV-en zijn er dus maar weinig gemeenten.... Laat staan t.o.v. het aantal karpervissers :lol:
Gebruikersavatar
Frank bosman
Berichten: 1607
Lid geworden op: 12-03-2002 01:00
Locatie: Varsseveld

18-03-2007 21:02

De acties bij de gemeenten zullen voornamelijk door HSV's moeten worden gedaan. De beroepskrachten van de federaties zijn erg druk met meer als alleen de WOR en kunnen dan ook nooit alleen alle Gemeenten af gaan.

Het blijft lastig om zoiets te organiseren. Veel HSV hebben amper weet van de opheffing van de WOR laat staan dat ze hier een actie voor hebben uit staan. Bij deze HSV kan de KSN zeker iets betekenen door het vuurtje aan te wakkeren.
beetje bij beetje
Gebruikersavatar
Henri van der Wal
Berichten: 730
Lid geworden op: 29-01-2002 01:00
Locatie: visPASloo
Contacteer:

18-03-2007 22:06

27 Gemeente's in Friesland,Aart.
... maar ik zie het niet gebeuren dat alle gemeenten benadert worden door HSV-en. Gemeente's zitten er ook niet om te springen lijkt mij. Een nachtvispas is denk ik wel een stok achter de deur om gemeente's te overtuigen omdat de vissers geregistreerd staan en de rotte appels de pas dan in moeten leveren bij overtreden van de gestelde regels.

Ik persoonlijke heb verschillende HSV-en in de buurt aangeschreven om kenbaar te maken dat er vraag is onder karpervissers om bij de gemeente's aan te kloppen en om ze te laten weten dat de WOR wordt opgeheven.

Ik heb 2 reactie's terug gehad maar die zijn zeer afwachtend in afwachting wat de federatie doet....schiet niet echt op dus.
Meldpunt Spiegelkarpers Fryslan : spiegelkarpersinfriesland@live.nl
http://www.ksnregiofryslan.nl

http://www.sunrisebaitservice.com - Quality Carpfood
Gebruikersavatar
Sjors Roosenbrand
Berichten: 56
Lid geworden op: 25-02-2007 13:13

18-03-2007 23:54

Lijkt me een prima te gebruiken brief. Heb echter 1 vraagje; wie bepaald wat een "eenvoudig nachtelijk onderkomen" is?

Groetjes Sjors.
Alles heeft een bedoeling, is dus alles de bedoeling?

http://www.youtube.com/watch?v=tSFAlFUxh1I
Aart Lokhorst
Berichten: 8585
Lid geworden op: 03-01-2002 01:00
Locatie: Dronten

19-03-2007 08:46

Sjors, wellicht zal daar wat verschillend over worden gedacht. Bij de Federatie Oost-Nederland gaan we uit van wat destijds voor Bussloo is overeengekomen en wat ook op blz. 13 in de Nachtvisbrochure staat.
Josse de Bruin
Berichten: 432
Lid geworden op: 08-01-2002 01:00
Locatie: Maastricht

19-03-2007 15:40

Als ik het goed begrijp moet ik er dus in feite voor zorgen dat de HSV waar onze karpercommissie bij zit een actie uitzet richting de HSF limburg en het zo regionaal wordt aangepakt.
Ik was al blij dat onze HSV de ernst inzag van de zaak. Want ze gaven meteen aan dat het dus waarschijnlijk snel moest gebeuren.

Even nog een vraag de gemeente geeft de stukken vrij die waar een tent gebruikt mag worden om te overnachten voor het vissen daarna kan ik met de landeigenaar gaan praten. Indien het stuk land eigendom is van bv. Limburgs Landschap moet ik op dat stuk dan ook ontheffing aanvragen of is toestemming van Limburgs Landschap genoeg.

Groeten,
Josse
Aart Lokhorst
Berichten: 8585
Lid geworden op: 03-01-2002 01:00
Locatie: Dronten

23-03-2007 22:09

Josse, het is simpelweg zo dat Limburgs Landschap niet bevoegd is om toestemming te geven voor het gebruik van een onderkomen tijdens het nachtvissen. Dat is iedere gemeente wel vanaf 1-1-2008, maar dan uitdrukkelijk alleen voor het gebied binnen die gemeente.
Benny van de Werfhorst
Berichten: 4482
Lid geworden op: 19-10-2002 02:00
Locatie: Gelderland
Contacteer:

26-03-2007 13:20

Aart,

Hoe zit het op dit moment met prive terreinen?

Stel, ik heb toestemming van een boer om op z'n erf te zitten, terwijl ik
eigenlijk buiten het nachtvis seizoen vis. Hoe zit het precies dan? Mag ik
daar dan wel nachtvissen, ja of nee?

Ik hoor hier van controlerende instanties namelijk verschillende verhalen
over... :roll:

groetjes Benny
Gebruikersavatar
pj otte
Berichten: 3417
Lid geworden op: 16-09-2006 11:42

26-03-2007 18:59

Een ieder zal in 2008 de nieuwe of nog oude (gemeente) wetgeving hier over moeten volgen, Boer en ook de eigenaar van een stuk grond als hij mensen toelaat die in of op enig onderkomen gaan liggen slapen.

Peter
Aart Lokhorst
Berichten: 8585
Lid geworden op: 03-01-2002 01:00
Locatie: Dronten

26-03-2007 23:17

Benny, dit is weer de aloude begripsverwarring. Het wel of niet ergens mogen 'zitten' (zoals jij het omschrijft) heeft niks te maken met het wel of niet mogen nachtvissen. Wettelijk mag in de 3 zomermaanden 's nachts worden gevist en op sommige wateren het hele jaar door mits de visrechthebbende daarvoor een ontheffing heeft gekregen van LNV.
Als jij buiten de 3 zomermaanden op welke plek dan ook (dus ook bij die bewuste boer) 's nachts vist en de visrechthebbende heeft daarvoor geen ontheffing van LNV dan mag jij daar dus niet nachtvissen.
Benny van de Werfhorst
Berichten: 4482
Lid geworden op: 19-10-2002 02:00
Locatie: Gelderland
Contacteer:

27-03-2007 03:38

Aart,

Dat is opzich duidelijk.

Maar wat ik niet goed kan vatten: Stel ik heb een erf dat gelijk grenst
aan een water, dan ben ik opzich toch vrij om te doen wat ik wil op mijn
EIGEN erf...? Ik snap dat het niet zo werkt, maar ik vind dat een beetje
dubieus.

Wat ik bedoel te zeggen: Waarom moet het LNV eerst een ontheffing ge-
ven, terwijl ik b.v. op mijn eigen erf zit...!? Het erf dat je gekocht hebt,
daar ben je toch baas over...?! Ik heb hier een gevoel bij, dat hogere in-
stanties nog macht hebben over eigen aangekochte privé eigendommen.

Oke, een visrechthebbende moet dus toestemming vragen aan het LNV,
maar als ik als erf eigenaar tegen de visrechthebbende zeg dat ik geen
looprecht verleen, behalve aan vissende familieleden, wat dan? Uiteraard
wel voorzien van alle nodig documenten (vispas(sen). Dan zou het LNV
dus nog kunnen verbieden, dat ik op mijn eigen erf niet mag nachtvissen
buiten de 3 toegestaande maanden.

Is misschien een beetje verwarrend, maar ik wist niet goed hoe ik het uit
moest leggen! :oops: :-?

groetjes Benny
Gebruikersavatar
Douwe Bijlsma
Berichten: 8217
Lid geworden op: 01-01-2002 01:00
Locatie: Leeuwarden

27-03-2007 09:29

Benny toch is het heel simpel, je mag in de nachten aan het water zitten zolang je maar niet vist, het eigendom van de grondbezitter houdt meestal bij de grens water en grond op.
Heeft hij de visrechten wel omdat de grond onder water doorloopt moet ook hij ontheffing aanvragen buiten de drie vastgestelde maanden.
Ook geeft het visrecht niet automatisch het looprecht, je bent baas op eigen grond.
Iedereen kan vissers van zijn grond zetten of toelaten zo het hem uitkomt.

Loop- en visrecht zijn niet automatisch gekoppeld.
Vissen is een hobby, geen religie!
Benny van de Werfhorst
Berichten: 4482
Lid geworden op: 19-10-2002 02:00
Locatie: Gelderland
Contacteer:

27-03-2007 15:16

Douwe,

Dat visrecht niet automatisch looprecht geeft, weet ik. Alleen hier in de
buurt zie ik nooit controlerende instanties, die bij iemand aan bellen met
de vraag: "Mag ik U vispas even zien"? Ik doel dan op wateren, waarvan
het huis direct aan het water gevestigd is. Het gaat dan om zogenaamde
"rijtjes huizen". Men kan daarvan uit de tuin vissen, omdat de weteringen
direct achter het huis langs kruizen. Heb van verschillende mensen ge-
hoort, dat ze nog nooit een controle hebben gehad, terwijl ze wel in het
water van de visrechthebbende (hsv) vissen. De meeste mensen hebben
wel de juiste documenten, maar sommigen hebben ook zo iets van: "Ach,
waarom zou ik een vispas nemen. Ik vis toch alleen maar vanuit de tuin
en ik krijg toch nooit geen controle hier". Dat gebeurd dus ook. Vaak gaat
het dan om mensen die sporadisch vissen, de zogenaamde Zondagsvis-
sers.

groetjes Benny
Gebruikersavatar
Ruud Visser
Berichten: 2987
Lid geworden op: 16-11-2003 01:00
Locatie: Mokum
Contacteer:

27-03-2007 15:23

Douwe Bijlsma schreef:Iedereen kan vissers van zijn grond zetten of toelaten zo het hem uitkomt.Dus ook controleurs? Willen ze je controleren op je papieren, dan hebben ze daar dus een boot voor nodig? Dan mogen ze die boot ook niet aanmeren aan jouw stukje grond?
Dus controle uitoefenen op mensen die op hun eigen grond zitten of staan ( kan ook ) te vissen zijn lastig te controleren?


Groetjes,
Gebruikersavatar
Douwe Bijlsma
Berichten: 8217
Lid geworden op: 01-01-2002 01:00
Locatie: Leeuwarden

27-03-2007 16:42

Controleurs alleen als ze geen bevoegdheden hebben, of het ook verstandig is is een tweede.
De controleur kan altijd om een inzet van iemand die de bevoegdheden wel heeft vragen.

Nog wel de opmerking dat de visser het niet mag weigeren als die de eigenaar van de grond niet is.
Vissen is een hobby, geen religie!